Golf vježbalište Principovac

autori: Berislav Biondić, dipl.ing.arh., Robert Bodiš, dipl.ing.arh.

program: sport, uređenje krajobraza

status: idejni projekt

godina: 2010.

lokacija: Principovac

površina: 300 m2

Građevina se nalazi na imanju Principovac pored lloka. Budući da se radi o intervenciji na prirodni teren ispred ljetnikovca s kojeg se pružaju zadivljujući pogledi na krajolik predložili smo jedno drugačije rješenje. Oblikovanje našeg projekta pretpostavlja potpuno uklapanje konstrukcije u teren te “skrivanje” potpornog zida.

NADSTREŠNICA
Nadstrešnica natkriva površinu dimenzija 8,2×32 m s razmacima između stupova od 4 metra. Natkrivena površina ima 8 pucačkih pozicija iza kojih se nalazi prolaz te je predviđen i prostor za čuvanje opreme. Silueta nadstrešnice prati konfiguraciju terena te zadržava fluidnost krajolika. Cilj prijedloga projekta bila je oplemenjivanje prostora i ostvarivanje nove kvalitete unutar postojećih datosti.